Zapytania ofertowe Cornet I

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: opracowanie dotyczące rozeznania aktualnej sytuacji w garbarniach w zakresie gospodarki odpadami

I. Zamawiający

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej
26-600 Radom
Tel.: 501 711 193
Adres strony internetowej: http://www.oibs.pl.
Adres poczty elektronicznej: biuro@oibs.pl
Godziny pracy: 8-15

 

 II. Opis przedmiotu zamówienia

W okresie 01.2020 - 31.12.2022 uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu. Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu dalej również jako: Projekt).
Celem projektu jest usprawnienie gospodarki odpadami w przemyśle garbarskim, poprawienia warunków pracy
i wdrożenie standardów czystej produkcji. Proces garbowania skór powoduje powstawanie dużej ilości odpadów
i produktów pośrednich. Powstają one na wszystkich stadiach przetwórstwa skór - zarówno na ich pozyskiwaniu, przygotowywaniu do produkcji jak również po garbowaniu.
Odpady powstające w czasie przetwórstwa skór można podzielić na dwie grupy: stałe i ciekłe. Odpady stałe mogą być niegarbowane (odpady skór surowych): pochodzące z odwłaszania i odmięśniania, odzierki i okrawki skór. Odpady skór garbowanych powstaje przy dwojeniu, wyrównywaniu grubości i szlifowaniu (w tym przypadku w formie pylistej).
Z kolei odpady ciekłe powstają w wyniku rozmaczania skór konserwowanych ( woda z dużą zawartością chlorku sodu), w wyniku operacji garbowania ( roztwory chemikaliów, w tym zawierające chrom III), oraz w wyniku wykańczania skór (roztwory zawierające barwniki lub lakiery wodne, np. akrylowe).
Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów mogą różnić się w zależności od rodzaju skór i stosowanych specyficznych technologii garbarskich.
Odpady z zakładów przetwórstwa skór są często niebezpieczne, bardzo uciążliwe w utylizacji. Są one zwykle przekazywane przez zakład garbarski firmie wyspecjalizowanej w utylizacji tego typu odpadów. Jednak w ostatnim czasie obserwowany jest stały, bardzo znaczący wzrost kosztów utylizacji odpadów garbarskich.
W ramach projektu przewidywane jest opracowanie średniego modelu powstawania zanieczyszczeń przy przetwórstwie skór, a wynikami projektu skierowanymi bezpośrednio do przedsiębiorstw, szczególnie sektora MŚP, będą:

 • nowy sposób wykorzystania odpadów, zwłaszcza zawierających chrom, poprzez opracowanie metod ich powtórnego użycia w procesach technologicznych, tak, by ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne,
 • wykorzystanie powstających odpadów jako biomasy o wartościach energetycznych, możliwych do odzyskania
  w celu obniżenia kosztów energii.

W celu uzyskania tych rezultatów przewiduje sie wykorzystanie innowacyjnych technik zapewniających wysokoefektywną ekstrakcję związków chromu z roztworów ścieków garbarskich oraz wykorzystanie działania mikroorganizmów przetwarzających odpady i umożliwiających otrzymanie biomasy. Przewiduje się, że próby w czasie trwania projektu realizowane będą zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych, w działających na rynku polskim garbarniach.
W związku z powyższym Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na: opracowanie w ramach projektu . Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu Zadania WP6: Testy i ocena odzysku chromu w odpadach garbarskich.
Celem zadania jest analiza chromu odzyskanego z ciekłych i stałych odpadów (w ramach WP 4) pod kątem możliwości jego ponownego wykorzystania w procesie garbowania skór surowych. Na postawie zaplanowanych analiz wytypowane zostaną metody i warunki procesowe umożliwiające odzysk chromu o parametrach niezbędnych do jego ponownego wykorzystania podczas obróbki skór surowych. Następnie przeprowadzone zostaną procesy garbowania skór z wykorzystaniem kąpieli przygotowanych na bazie zregenerowanego chromu. Modelowe próbki skór wyprawionych zostaną przebadane pod kątem ich właściwości i struktury.
Zamówienie dotyczy oferty na wyróżnioną w powyżej przedstawionym celu część zadania, polegającą na nadzorze nad próbami i przygotowaniem prób garbowania w warunkach przemysłowych.
Opracowanie należy wykonać  uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Zadanie Wykonawcy –
  Zakres tematyczny: W ramach zadania należy wytypować zakłady garbarskie, w których dokonane zostaną próby i nadzorować ich przebieg. Faktura lub rachunek zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 30.09.2021 r.
 2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot Zamówienia samodzielnie i osobiście. 
 3. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia (np. dojazdy). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Kod i nazwa CPV:

73210000-7 - Usługi doradcze w zakresie badań

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu

 

III. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki:

 1. Znajomość branży skórzanej. 
 2. Cena.

 

IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców:

 1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg załącznika nr 1;
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 2;
 3. Udokumentowana znajomość branży skórzanej.

 

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2020-09-10 do godz. 16.00
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty można składać:
W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres e-mail:biuro@oibs.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta CORNET WP6”,
lub w formie pisemnej, w siedzibie zamawiającego, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, ul. Prof. W. Krukowskiego 1, 26-600 Radom
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianych na składanie ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty związania ofertą. 
 5. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  1. Oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
  3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:
  1. Cena – 40%
  2. Doświadczenie i znajomość procesów garbowania – 60%.
 3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 40. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
  C = (Najniższa oferowana cena brutto / Cena brutto w rozpatrywanej ofercie) * 40
 4. Doświadczenie Wykonawcy – przebieg pracy zawodowej związanej z garbarstwem
  DP = (Liczba lat pracy w badanej ofercie / Liczba lat pracy w ofercie z największą liczbą lat spośród ocenianych ofert) * 60
 5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów, to Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną; a jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
 6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych informacji. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wymaganych dokumentów – jego oferta zostanie odrzucona.
 8. Zamawiający ma prawo negocjowania ceny zamówienia.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia umowy

 1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 
 2. Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3.

 

X. Warunki istotnych zmian umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

 1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

 

XI. Klauzula w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu 26-600, ul prof. W Krukowskiego, , KRS 0000226148, NIP : 796 10 01 665
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym nr 3 prowadzonym w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu z Inicjatywy CORNET, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powołane Wytyczne;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia Projektu lub okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym oraz nie dłużej, aniżeli okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu związku z Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym postępowaniu i zawarcie umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  • na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

XII. Załączniki

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2
 3. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3.

 

Radom, 2020-09-01

Leszek Flisek 
Prezydent OIBS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: opracowanie dotyczące rozeznania aktualnej sytuacji w garbarniach w zakresie gospodarki odpadami

I. Zamawiający

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej
26-600 Radom
Tel.: 501 711 193
Adres strony internetowej: http://www.oibs.pl.
Adres poczty elektronicznej: biuro@oibs.pl
Godziny pracy: 8-15

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

W okresie 01.2020 - 31.12.2022 uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu. Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu dalej również jako: Projekt).
Celem projektu jest usprawnienie gospodarki odpadami w przemyśle garbarskim, poprawienia warunków pracy
i wdrożenie standardów czystej produkcji. Proces garbowania skór powoduje powstawanie dużej ilości odpadów
i produktów pośrednich. Powstają one na wszystkich stadiach przetwórstwa skór - zarówno na ich pozyskiwaniu, przygotowywaniu do produkcji jak również po garbowaniu.
Odpady powstające w czasie przetwórstwa skór można podzielić na dwie grupy: stałe i ciekłe. Odpady stałe mogą być niegarbowane (odpady skór surowych): pochodzące z odwłaszania i odmięśniania, odzierki i okrawki skór. Odpady skór garbowanych powstaje przy dwojeniu, wyrównywaniu grubości i szlifowaniu (w tym przypadku w formie pylistej).
Z kolei odpady ciekłe powstają w wyniku rozmaczania skór konserwowanych ( woda z dużą zawartością chlorku sodu), w wyniku operacji garbowania ( roztwory chemikaliów, w tym zawierające chrom III), oraz w wyniku wykańczania skór (roztwory zawierające barwniki lub lakiery wodne, np. akrylowe).
Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów mogą różnić się w zależności od rodzaju skór i stosowanych specyficznych technologii garbarskich.
Odpady z zakładów przetwórstwa skór są często niebezpieczne, bardzo uciążliwe w utylizacji. Są one zwykle przekazywane przez zakład garbarski firmie wyspecjalizowanej w utylizacji tego typu odpadów. Jednak w ostatnim czasie obserwowany jest stały, bardzo znaczący wzrost kosztów utylizacji odpadów garbarskich.
W ramach projektu przewidywane jest opracowanie średniego modelu powstawania zanieczyszczeń przy przetwórstwie skór, a wynikami projektu skierowanymi bezpośrednio do przedsiębiorstw, szczególnie sektora MŚP, będą:

 • nowy sposób wykorzystania odpadów, zwłaszcza zawierających chrom, poprzez opracowanie metod ich powtórnego użycia w procesach technologicznych, tak, by ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne,
 • wykorzystanie powstających odpadów jako biomasy o wartościach energetycznych, możliwych do odzyskania
  w celu obniżenia kosztów energii.

W celu uzyskania tych rezultatów przewiduje sie wykorzystanie innowacyjnych technik zapewniających wysokoefektywną ekstrakcję związków chromu z roztworów ścieków garbarskich oraz wykorzystanie działania mikroorganizmów przetwarzających odpady i umożliwiających otrzymanie biomasy. Przewiduje się, że próby w czasie trwania projektu realizowane będą zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych, w działających na rynku polskim garbarniach.
W związku z powyższym Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na: opracowanie w ramach projektu . Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu Zadania WP9: Rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników badań. .Celem zadania jest rozpoznanie aktualnej sytuacji dotyczącej powstawania i rodzaju odpadów w przemyśle garbarskim oraz obecnych sposobów ich utylizacji
Opracowanie należy wykonać  uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Zadanie Wykonawcy –
  Zakres tematyczny: W ramach zadania należy przygotować szereg cyklicznych publikacji przedstawiających wyniki projektu i postęp prac w czasie jego trwania. Publikacje te opublikowane będą w prasie fachowej, branżowej i materiałach reklamowych, ukazujących się przy okazji targów branżowych oraz innych środkach masowego przekazu, uzgodnionych na bieżąco i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Faktura lub rachunek zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 31.06. 2020 r. w czterech ratach/.
 2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot Zamówienia samodzielnie i osobiście. 
 3. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia (np. dojazdy). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Kod i nazwa CPV:
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu

 

III. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki:

 1. Znajomość branży skórzanej. 
 2. Cena.

 

IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców:

 1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg załącznika nr 1;
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 2;
 3. Udokumentowana znajomość branży skórzanej.

 

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2020-01-10 do godz. 16.00
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty można składać:
W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres e-mail:biuro@oibs.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta CORNET WP9”,
lub w formie pisemnej, w siedzibie zamawiającego, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, ul. Prof. W. Krukowskiego 1, 26-600 Radom
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianych na składanie ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty związania ofertą.
 5. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  1. Oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
  3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:
  1. Cena –60%
  2. Doświadczenie publikacyjne– 40%.
 3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 40. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
  C = (Najniższa oferowana cena brutto / Cena brutto w rozpatrywanej ofercie) * 60
 4. Doświadczenie Wykonawcy – liczba publikacji 
  DP = (Liczba publikacji w badanej ofercie / Liczba publikacji w ofercie z największą liczbą publikacji spośród ocenianych ofert) * 40
 5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów, to Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną; a jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
 6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych informacji. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wymaganych dokumentów – jego oferta zostanie odrzucona.
 8. Zamawiający ma prawo negocjowania ceny zamówienia.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia umowy

 1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 
 2. Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3.

 

X. Warunki istotnych zmian umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

 1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

 

XI. Klauzula w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu 26-600, ul prof. W Krukowskiego, , KRS 0000226148, NIP : 796 10 01 665
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym nr 2 prowadzonym w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu z Inicjatywy CORNET, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powołane Wytyczne;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia Projektu lub okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym oraz nie dłużej, aniżeli okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu związku z Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym postępowaniu i zawarcie umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  • na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

XII. Załączniki

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2
 3. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3.

 

Radom, 2020-01-05

Leszek Flisek
Prezydent OIBS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: opracowanie dotyczące rozeznania aktualnej sytuacji w garbarniach w zakresie gospodarki odpadami

I. Zamawiający

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej
26-600 Radom
Tel.: 501 711 193
Adres strony internetowej: http://www.oibs.pl.
Adres poczty elektronicznej: biuro@oibs.pl
Godziny pracy: 8-15

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

W okresie 01.2020 - 31.12.2022 uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu. Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu dalej również jako: Projekt).
Celem projektu jest usprawnienie gospodarki odpadami w przemyśle garbarskim, poprawienia warunków pracy
i wdrożenie standardów czystej produkcji. Proces garbowania skór powoduje powstawanie dużej ilości odpadów
i produktów pośrednich. Powstają one na wszystkich stadiach przetwórstwa skór - zarówno na ich pozyskiwaniu, przygotowywaniu do produkcji jak również po garbowaniu.
Odpady powstające w czasie przetwórstwa skór można podzielić na dwie grupy: stałe i ciekłe. Odpady stałe mogą być niegarbowane (odpady skór surowych): pochodzące z odwłaszania i odmięśniania, odzierki i okrawki skór. Odpady skór garbowanych powstaje przy dwojeniu, wyrównywaniu grubości i szlifowaniu (w tym przypadku w formie pylistej).
Z kolei odpady ciekłe powstają w wyniku rozmaczania skór konserwowanych ( woda z dużą zawartością chlorku sodu), w wyniku operacji garbowania ( roztwory chemikaliów, w tym zawierające chrom III), oraz w wyniku wykańczania skór (roztwory zawierające barwniki lub lakiery wodne, np. akrylowe).
Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów mogą różnić się w zależności od rodzaju skór i stosowanych specyficznych technologii garbarskich.
Odpady z zakładów przetwórstwa skór są często niebezpieczne, bardzo uciążliwe w utylizacji. Są one zwykle przekazywane przez zakład garbarski firmie wyspecjalizowanej w utylizacji tego typu odpadów. Jednak w ostatnim czasie obserwowany jest stały, bardzo znaczący wzrost kosztów utylizacji odpadów garbarskich.
W ramach projektu przewidywane jest opracowanie średniego modelu powstawania zanieczyszczeń przy przetwórstwie skór, a wynikami projektu skierowanymi bezpośrednio do przedsiębiorstw, szczególnie sektora MŚP, będą:

 • nowy sposób wykorzystania odpadów, zwłaszcza zawierających chrom, poprzez opracowanie metod ich powtórnego użycia w procesach technologicznych, tak, by ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne,
 • wykorzystanie powstających odpadów jako biomasy o wartościach energetycznych, możliwych do odzyskania
  w celu obniżenia kosztów energii.

W celu uzyskania tych rezultatów przewiduje sie wykorzystanie innowacyjnych technik zapewniających wysokoefektywną ekstrakcję związków chromu z roztworów ścieków garbarskich oraz wykorzystanie działania mikroorganizmów przetwarzających odpady i umożliwiających otrzymanie biomasy. Przewiduje się, że próby w czasie trwania projektu realizowane będą zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych, w działających na rynku polskim garbarniach.
W związku z powyższym Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na: opracowanie w ramach projektu . Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu Zadania WP2: Rozeznanie aktualnej sytuacji w garbarniach. Celem zadania jest rozpoznanie aktualnej sytuacji dotyczącej powstawania i rodzaju odpadów w przemyśle garbarskim oraz obecnych sposobów ich utylizacji
Opracowanie należy wykonać  uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Zadanie Wykonawcy –
  Zakres tematyczny: W ramach zadania należy przeprowadzić badanie na temat odpadów powstających
  w przemyśle garbarskim. Będą one dokonane w kategoriach:
  • odpady garbowane,
  • odpady niegarbowane,
  • odpady stałe,
  • odpady ciekłe.
 2. Wyniki zebrane będą na podstawie badań ankietowych. Aby badania te były wiarygodne i reprezentowały rzeczywisty stan dla szeroko pojętej populacji użytkowników, przeprowadzona zostanie dokładna analiza statystyczna uzyskanych wyników badania.
 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę firm objętych analizą.
 4. Faktura lub rachunek zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 31.05. 2020 r.
 5. Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot Zamówienia samodzielnie i osobiście. 
 6. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia (np. dojazdy). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Kod i nazwa CPV:
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Niniejsze zamówienie jest udzielane w ramach projektu.

 

III. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki:

 1. Znajomość branży skórzanej. 
 2. Cena.

 

IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców:

 1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg załącznika nr 1;
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 2;
 3. Udokumentowana znajomość branży skórzanej.

 

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2020-01-05 do godz. 16.00
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty można składać:
W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres e-mail:biuro@oibs.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta CORNET WP2”,
lub w formie pisemnej, w siedzibie zamawiającego, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, ul. Prof. W. Krukowskiego 1, 26-600 Radom
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z form przewidzianych na składanie ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty związania ofertą. 
 5. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  1. Oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
  3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:
  1. Cena –40%
  2. Znajomość branży skórzanej– 60%.
 3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 40. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
  C = (Najniższa oferowana cena brutto / Cena brutto w rozpatrywanej ofercie) * 40
 4. Doświadczenie Wykonawcy – liczba publikacji dotyczących branży skórzanej
  DP = (Liczba publikacji dotyczących branży skórzanej w badanej ofercie / Liczba publikacji dotyczących branży skórzanej w ofercie z największą liczbą publikacji spośród ocenianych ofert) * 60
 5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą łączną liczbę punktów, to Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną; a jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
 6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych informacji. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wymaganych dokumentów – jego oferta zostanie odrzucona.
 8. Zamawiający ma prawo negocjowania ceny zamówienia.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia umowy

 1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 
 2. Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3.

 

X. Warunki istotnych zmian umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

 1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

 

XI. Klauzula w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu 26-600, ul prof. W Krukowskiego, , KRS 0000226148, NIP : 796 10 01 665
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym nr 1 prowadzonym w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu z Inicjatywy CORNET, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powołane Wytyczne;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia Projektu lub okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym oraz nie dłużej, aniżeli okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu związku z Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym postępowaniu i zawarcie umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  • na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

XII. Załączniki

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2
 3. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3.

 

Radom, 2020-01-03

Leszek Flisek
Prezydent OIBS