Podatek akcyzowy na tłuszcze garbarskie

PODATEK AKCYZOWY - MINISTERSTWO FINANSÓW

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, zwraca się z wnioskiem o uzyskanie wiążącej dla podatnika interpelacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 13 § 2a ustawy Ordynacja Podatkowa, dotyczących wprowadzenia ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku – Dz. U. z 2019 roku poz. 1520 opodatkowaniu akcyzą z zastosowaniem stawki 1180 zł/ 1000L – objętych pozycją CN 3403 między innymi „preparatów do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych”.

Należy podkreślić, że Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej reprezentuje ponad sto podmiotów gospodarczych branży skórzanej, w tym garbarnie, zakłady produkujące obuwie, odzież skórzaną, galanterię skórzaną, meble skórzane itp. Działając więc w interesie branży skórzanej, w bardzo trudnej sytuacji rynkowej dla naszej branży, przy ogromnym imporcie obuwia a także skór gotowych, / szczególnie z Azji /, podniesienie akcyzy powoduje zmniejszenie konkurencyjności polskich garbarń i zakładów produkujących gotowe wyroby skórzane.

Podniesienie akcyzy na jeden z komponentów siłą rzeczy ma wpływ na końcową cenę 1m2 skóry gotowej, a tym samym na cenę wyrobów gotowych ze skóry / obuwie, odzież skórzana, meble itp. /.

W/g stanowiska Ministerstwa Finansów – Departament Podatku Akcyzowego nr pisma PAI. 8102.3.2020 z dnia 22 lutego 2020 „z wyrobów objętych pozycją CN 3403 tylko preparaty smarowe / włącznie z częściami chłodząco – smarującymi, preparatami do rozluźnienia śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przylegającymi do formy opartymi na smarach/ podlegają opodatkowaniu akcyzą z zastosowaniem stawki w wysokości 1180 zł/1000L. Tymczasem to pozycja CN obejmuje także preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów – zawierających jako składnik zasadniczy, 70% normy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych. Oznacza to, że preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów / oznaczonych kodami CN 3403 1100 CN 3403 9100 / NIE ZOSTAŁY objęte w/w regulacją ! Jest to stanowisko Ministerstwa Finansów – Departament Podatku Akcyzowego.

W/w pismo Ministerstwa Finansów – Departamentu Podatku Akcyzowego nr PAI. 8102.3.2020, w załączeniu.

Należy podkreślić, że produkty oznaczone kodami CN 3403 1100 i CN 3403 9100 stosowane najczęściej np. do natłuszczania lub wykańczania skór – wykaz tych preparatów w załączeniu – są to preparaty, które służą WYŁĄCZNIE natłuszczania, wykończania, zmiękczania skór wygarbowanych / wet blue, wet white, skór garbowanych roślinnie i chromowo /.

W związku z powyższych informacji, w tym że stwierdzeniem Ministerstwa Finansów – Departament Podatku Akcyzowego, że preparaty do obróbki między innymi skóry wyprawionej, skór futerkowych, nie zostały objęte w/w regulacją tj. akcyzą w wysokości 1180zł/1000L, OIBS prosi o jednoznaczne stwierdzenie, że preparaty te nie są objęte podatkiem akcyzowym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU AKCYZOWEGO NA TŁUSZCZE GARBARSKIE

Ogólnopolska  Izba  Branży  Skórzanej z siedzibą w Radomiu informuje, że od miesiąca grudnia 2019 roku trwa wyjaśnianie wysokości podatku akcyzowego od preparatów /tłuszczów/ stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zmiękczających jako składnik zasadniczy 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych    z minerałów bitumicznych.

W/g stanowiska Ministerstwa Finansów zawartego w piśmie MF w PA1.8102.3.2020 z dnia 11 lutego 2020 rok, preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, oznaczone kodami CN 3403 1100  i  CN 3403 9100, nie zostały objęte w/w regulacją, czyli nie podlegają  wyższemu  podatkowi akcyzowemu. 

Ministerstwo Finansów orzekło, że nie jest kompetentne do decydowania o zmniejszeniu tego podatku akcyzowego i "odesłało" Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej w Radomiu do Krajowej Informacji Skarbowej /KIS/. 

Zgodnie z tym OIBS wystąpiło pismem z dnia 10.03.2020 roku, do Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku- Białej o interpretację i decyzję w przedmiotowej sprawie. Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku -Białej, orzekła w piśmie z dnia 28.05.2020 roku,  że OIBS, jako reprezentant branży garbarsko-skórzanej nie może występować w imieniu swoich członków, lecz każdy z członków Izby może wystąpić indywidualnie do Krajowej Informacji Skarbowej /KIS/ w Bielsku-Białej o interpretację przepisu.

Nie zgadzając się z tym stanowiskiem, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, pismem z dnia 13.08.2020 roku, wystąpiła do Ministerstwa Finansów o wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie tłuszczów garbarskich - wyszliśmy bowiem z założenia, że jesteśmy reprezentantem branży skórzanej, a Ministerstwo Finansów jest "zwierzchnikiem" Krajowej Informacji Skarbowej i decyzja Ministerstwa Finansów powinna być ostateczna i obowiązująca.

Niestety, w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Ministerstwo podtrzymuje swoje stanowisko, pisząc: "Z uwagi na to, że zagadnienie przedstawione przez Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej dotyczy podmiotów dokonujących sprzedaży oraz podmiotów zużywających preparaty o kodzie CN 3403 w garbarstwie przy produkcji skór i ewentualne skutki podatkowe mogą dotyczyć tych podmiotów,   to w opinii Ministerstwo Finansów, tylko taki podmiot jako wnioskodawca będzie mógł skorzystać z funkcji ochronnej indywidualnej interpretacji   przepisów prawa podatkowego /art. 14k paragraf 1 Ordynacji Podatkowej/, a nie instytucja zrzeszająca / Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej / te podmioty".

Wynika więc z powyższego jednoznacznie, że to podmiot / garbarnia, importer środków/ powinien wystąpić z odpowiednim wnioskiem do organu właściwego w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego - czyli do Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej, wnosząc przy tym opłatę w wysokości 40 zł.

OIBS informuje, że może służyć radą i pomocą w przygotowaniu takich wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku - Białej.