Walne zgromadzenie OIBS - 25-04-2017

Walne zgromadzenie OIBS - 25-04-2017

25.04.2017r. zgodnie z zapisami statutu Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Zebranie zorganizowane zostało w nowej siedzibie OIBS w Radomiu przy ulicy Krukowskiego 1, ( budynek NOT ).

Tradycyjnie już zebranie rozpoczął hymn państwowy, po którym Prezydent OIBS Leszek Flisek powitał zebranych. Na spotkanie zostali zaproszeni goście honorowi współpracujący z Izbą: Edyta Bonin-Kanikowska i Elżbieta Roeske z Międzynarodowych Targów Poznańskich, Zbigniew Krzesimowski z Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, Kazimierz Ogorzałek Prezes Kancelarii Podatkowej, Zdzisław Marzec Redaktor Naczelny Przeglądu Włókienniczego. Przybyli licznie zaproszeni rzeczoznawcy współpracujący z OIBS, Jerzy Staniewski, Marian Telęga, Mirosław Brych, Stanisław Biniszewski, Włodzimierz Janas, oraz wieloletni rzeczoznawca Bronisław Skowroński, senior branży skórzanej.

Prezydent Leszek Flisek rozpoczynając formalną część zebrania, zaproponował Zbigniewa Gregorczyka na przewodniczącego a Krzysztofa Malinowskiego na sekretarza. Obie kandydatury zostały zatwierdzone. 
Przewodniczący Zbigniew Gregorczyk, zapoznał zebranych z programem, regulaminami oraz zaproponował członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia i Komisji Uchwał i Wniosków.

W skład komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: Piotr Gawroński, Jan Kobylarczyk, Marek Jakubowski. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Przemysław Malinowski, Dariusz Dobrzyński, Mirosław Brych. Program zebrania, regulaminy oraz kandydatury członków komisji zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie programu prezydent Flisek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu OIBS za 2016r. Rok 2016, był szczególnie trudny dla OIBS, związane to było z chorobą i śmiercią prezydenta Kazimierza Klepaczewskiego. Swoje wystąpienie prezydent rozpoczął od minuty ciszy poświęconej pamięci wieloletniego prezydenta OIBS Kazimierza Klepaczewskiego, którego to pierwsza rocznica śmierci zbiegła się Posiedzeniem Obrad Walnego Zgromadzenia 25 kwietnia 2017 roku. Zarząd, spełniając statutowy obowiązek, skupia swe działania na załatwianiu bieżących spraw dotyczących członków Izby. W 2016 roku, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej uczestniczyła w wystawiennictwie w wiosennej i jesiennej edycji Międzynarodowych Targach Poznańskich. To ważny, jak podkreślił Prezydent Flisek, punkt w działaniach Izby. Wiosenną i jesienną edycję Salonu Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych, dzięki porozumieniu między OIBS a Gminą Miasta Radomia, kolejny raz zdominowali członkowie Izby z okręgu radomskiego. Tym razem po trzynaście firm prezentowało swoje wyroby pod logo RADOM - SIŁA W PRECYZJI. Prezydent Flisek potwierdził, że zgodnie z zapewnieniami prezydenta Radomia Jerzego Zawodnika, współpraca Izby z Urzędem Miasta będzie w tym zakresie kontynuowana. OIBS planuje ponadto rozszerzenie projektu na okręg nowotarski i Wielkopolskę. 
Następnie prezydent przypomniał, 07 października 2016 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej, na którym wybrano prezydenta i zarząd OIBS. Prezydentem został – Leszek Flisek, wiceprezydentem zostali – Zbigniew Gregorczyk i Krzysztof Malinowski, skarbnik – Beata Żaczek, sekretarz – Bogusław Woźniak, członkami zarządu – Stanisław Kolasa, Waldemar Malinowski, Jerzy Plesiński.

Prezydent poinformował zebranych członków OIBS, zaproszonych gości i rzeczoznawców OIBS, o krokach , które podjął po wyborcze na funkcję prezydenta Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej. Pierwszym zadaniem, które jest realizowane to uregulowanie spraw formalno-prawnych Izby, a mianowicie wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek został opracowany i złożony do Sądu Gospodarczego w Warszawie. Sprawa jest w toku. Następnie została przeniesiona siedziba Izby z ulicy Kelles – Krauza na ulicę Krukowskiego 1 ( budynek NOT ), przeniesienie związane było z czynnikami ekonomiczno – gospodarczymi.

Prezydent Leszek Flisek przypomniał również wyjazd delegacji Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej do Mediolanu na Targi Simac Tanning Tech. Przedstawiciele OIBS dzięki zaproszeniu wystosowanemu do Izby przez ambasadę Włoch, uczestniczyli w sympozjach i konferencjach organizowanych podczas targów. Mieli również okazję odwiedzić stoiska renomowanych na świecie firm i zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi dla branży skórzanej. 
Zadania dla OIBS na 2017 rok, zakres jak również zadania określone są w statucie Izby. Jednak do podstawowych zadań dla zarządu jest, odtworzenie szkolnictwa w zakresie przemysłu skórzanego ( garbarstwo, kaletnictwo, galanteria skórzana, obuwnictwo), jak zaznaczył prezydent jest to ostatnia chwila. Szkolnictwo zawodowe to temat, który poruszany jest od dłuższego czasu. Stąd intensywne działania Izby na rzecz reaktywacji nauki zawodów związanych z branżą skórzaną. Problem nie leży jednak wyłącznie w finansach, ale również w braku kadry kształcącej młodzież. Braki kadrowe zauważane są zarówno w szkołach średnich, jak i wyższych. Jedynym wyjściem jest, zdaniem Prezydenta Leszka Fliska, sięgnięcie do zasobów przemysłu. Tam jeszcze można znaleźć ludzi, którzy mogliby przekazać posiadaną wiedzę młodszemu pokoleniu.

Następny bardzo ważny temat, dotyczy skrócenia gwarancji na produkty. Obecny dwuletni czas reklamacji wyrobów jest nieadekwatny do okresu użytkowania produktu. W tej sprawie OIBS wystosuje pisma do Ministerstwa i zwróci się o zajęcie stanowiska.
Kolejny temat to ochrona środowiska, prezydent poinformował iż będą organizowane szkolenia w tym zakresie. Następnie głos zabrał wiceprezydent Krzysztof Malinowski, w związku z tym że nowo wybrany prezydent Leszek Flisek i nowo wybrany zarząd byli pierwszy raz współorganizatorami Międzynarodowych Targów Poznańskich, wiceprezydent Malinowski, podziękował obecnemu na zebraniu dyrektorowi Zbigniewowi Krzesimowskiemu, reprezentującemu Prezydenta Miasta Radomia pana Jerzego Zawodnika, za współpracę i współfinansowanie Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wiceprezydent Malinowski, wyraził swoją wdzięczność i życzył w dalszym ciągu tak owocnej współpracy OIBS z przedstawicielami władz Miasta Radomia.

Po wystąpieniu Prezydenta Leszka Fliska, zebrani zostali zapoznani ze sprawozdaniem finansowym OIBS za 2016r., planem finansowym na 2017r., który odczytała księgowa OIBS pani Barbara Sobczyk.

Następnie zebrani członkowie OIBS, zaproszeni goście oraz rzeczoznawcy zostali zapoznani ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad. W dalszej części obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Marek Lesiak, został poproszony o odczytanie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej. W dalszej części zebrania glos zabrał wiceprezydent Krzysztof Malinowski i zaznaczył, że Walne Zgromadzenie OIBS stanowi doskonałą okazję do wymiany poglądów na temat kondycji branży oraz wytyczenia przyszłych kierunków rozwoju Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest obecnie jedynym i najważniejszych spotkaniem członków Izby, dlatego też powinno być traktowane jako obowiązkowe. Poinformował członków Izby, że w grupie siła i przypomniał o obowiązku płacenia składek. Na zebraniu jak zawsze poruszane są sprawy dotyczące działalności izby, bieżących problemów przedsiębiorców. Po krótkiej przerwie głos zabrał dr inż. Krzysztof Śmiechowski prof. nadzw. UTH, inicjator powstania Kapituły Złotej Odznaki „KOLAGEN”, który zaproponował do kontynuowania przyznawania odznaczeń. Odznaczenie jest przyznawane za zasługi dla garbarstwa i obuwnictwa. Istotnym celem fundacji odznaczenia jest zwiększenie rangi branży skórzanej w Polsce poprzez nagradzanie za wieloletnią aktywną działalność na rzecz Przemysłu Skórzanego. Ważnym jest również stworzenie płaszczyzny integrującej garbarstwo i obuwnictwo. 

Czas przeznaczony na dyskusję rozpoczął się wystąpieniem Włodzimierza Janasa jednego z rzeczoznawców zespołu działającego przy Ogólnopolskiej Izbie Branży Skórzanej. Zapoznał on zebranych z tematem reklamacji i opinii wydawanych przez rzeczoznawców. Obecnie prawie każda reklamacja zawiera w sobie żądanie zwrotu gotówki. Dlatego wielkie znaczenie ma inicjatywa Izby. Reklamację rozpatruje trzech rzeczoznawców, co wpływa na zwiększenie bezstronności opinii oraz odpowiednie interpretowanie występujących w reklamowanym produkcie uszkodzeń. Zbigniew Gregorczyk, członek zespołu rzeczoznawców Izby podzielił zdanie Włodzimierza Janasa. – Klienci obecnie twierdzą, że niezależnie od czasu i intensywności eksploatacji obuwia, z byle powodu mogą odstąpić od umowy. Powody reklamacji to również szeroki temat.
Włodzimierz Janas, uważa, że ustawa zawiera wiele nieprecyzyjnych zapisów. Dają one konsumentom pole do interpretacji reklamacji na swoją korzyść. Rzeczoznawcy muszą więc orzec, czy rzeczywiście wystąpiła istotna niezgodność z umową, czy wyrób został uszkodzony z winy użytkownika. Mirosław Brych z firmy UNISKÓR, kontynuując temat rzeczoznawców, zwrócił uwagę, że rzeczoznawstwo zaczyna nabierać rangi zawodu. Wielu rzeczoznawców nie pracuje w zawodzie. Są oni zrzeszani w wielu organizacjach, a ich kwalifikacje bywają różne, często bardzo niskie. Mimo tego są powoływani przez sądy, jako biegli sądowi, a czasami dokonują oceny wyrobu nawet go nie widząc. Ustawa ma zawierać zapisy wprowadzające odpowiedzialność cywilną biegłych. Idzie za tym ochronę prawną i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewniane rzeczoznawcom przez organizacje zrzeszające. Należy zwrócić szczególną uwagę na „ rzeczoznawców po kursach „ Swój głos dołączył Bronisław Skowroński, wieloletni rzeczoznawca OIBS. Zaznaczył, jak ważna jest w pracy rzeczoznawcy etyka.- Rzeczoznawca powinien w swej opinii opierać się nie tylko na fachowej wiedzy, ale również kierować się etyką. Niestety częste są przypadki pisania opinii na korzyść tego, kto za tę opinię płaci.  Pan Bronisław Skowroński zaproponował, aby powołać komisję do weryfikacji rzeczoznawców i zgłosił aby rzeczoznawcy byli pełnoprawnymi członkami OIBS. Do dyskusji włączył się wiceprezydent Zbigniew Gregorczyk, poruszył temat szkolnictwa.

Zasadniczym założeniem jest między innymi przegląd, aktualizacja oraz dostosowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy. Branża skórzana w Radomiu zaczyna cierpieć na deficyt wykwalifikowanych pracowników. Obecnie w regionie radomskim działa ponad sto firm zajmujących się m.in. garbarstwem, futrzarstwem, galanterią skórzaną oraz produkcją obuwia. Wiceprezydent Gregorczyk, poinformował, że prowadzone są rozmowy z radomskimi szkołami w celu uruchomienia klas garbarskich, obuwniczych, kaletniczych. Prezydent poinformował, że obecnie prowadzony jest nabór na kursy w tym zakresie.

Po dyskusji przyjęto sprawozdanie za 2016r., plan finansowy na 2017r. oraz udzielono absolutorium Prezydentowi OIBS i Zarządowi OIBS. Sekretarz komisji mandatowo skrutacyjnej Marek Jakubowski przedstawił protokół z prac komisji i potwierdził ważność obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego OIBS 2017. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Przemysław Malinowski odczytał przyjęte w trakcie zebrania uchwały oraz przyjęte wnioski: 

  1. Współpraca z Ministerstwem Edukacji odnośnie szkolnictwa zawodowego, intensyfikowanie działań na rzecz reaktywacji szkolnictwa zawodowego branży skórzanej na poziomie średnim i wyższym,

  2. Włączenie rzeczoznawców jako pełnoprawnych członków Izby. Jakie zasady? Jaka składka? Odpowiednia zmiana w statucie.

  3. Wniosek o umożliwienie zarządowi dokonywania zmian w statucie, wynikających ze zaleceń bądź postanowień Sądu Rejonowego.

Kończąc zebranie Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej Leszek Flisek wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przybyli na posiedzenie Obrad Walnego Zgromadzenia. Prezydent Leszek Flisek, życzył wszystkim bezpiecznego powrotu do domu.