Odpady w branży skórzanej

Odpady w branży skórzanej

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu informuje, że problemem odpadów powstających w branży skórzanej zajmuje się od dawna, szukając możliwości technologicznych, naukowych, działań politycznych i innych. Przykładem może być np. próba zastosowania strużyn chromowych w płytach z odpadów drewna, stosowanych w budownictwie - były to działania z końca lat 90, we współpracy Izby z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Próby okazały się interesujące, ale nie znalazło to "przełożenia" na proces produkcji tych płyt.

Innym działaniem OIBS jest możliwość utylizacji odpadów pogarbarskich poprzez proces spalania - w/g specjalnej technologii i w  odpowiednim piecu - próby takie trwają od kilku lat, ale technologia ta nie jest do końca efektywna i nadal wymaga dopracowania - (próby w spalarni w Świebodzinie). 

Ponieważ problem odpadów pogarbarskich jest istotnym problemem dla branży, OIBS podjęła współpracę z instytutem w Radomiu i Pirmasens, w ramach projektu CORNET - grudzień 2019, wspólnie z Instytutem Technologii i Eksploatacji w Radomiu. Głównym tematem projektu CORNET jest wyeliminowanie z odpadów garbarskich stałych i płynnych chromu (VI), co będzie miało wpływ na łatwiejsze pozbywanie się odpadów. Nastąpiło niewielkie opóźnienie realizacji projektu CORNET z powodu pandemii covid19, ale próby trwają, zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień 2021.

Oprócz powyższych działań, OIBS czynnie uczestniczy wspólnie z PIPS w Łodzi, w spotkaniach w komisjach sejmowych oraz u rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie poruszane są problemy m.in. odpadów dotyczących branży skórzanej.

Ministerstwo Klimatu podkreśla, że "Polska nie może zakazać przywozu do Polski odpadów przeznaczonych do odzysku i wymienionych na tzw. "zielone liście odpadów np. złom, makulatura. Import/eksport tych odpadów odbywa się w obrębie UE na zasadach swobodnego przepływu odpadów. Blokowanie transportu tych odpadów byłoby niezgodne z prawem Unii Europejskiej i ugruntowanym orzecznictwem TSUE. Nadmieniamy, że w 2018 wprowadzony został "całkowity zakaz przywozu do Polski wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia oraz odpadów komunalnych i odpadów powstających z przetworzenia odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów zebranych selektywnie przeznaczonych do recyklingu". 

Jak widać z powyższego, rozwiązanie problemu związanego z odpadami wymaga współdziałania władzy politycznej, specjalistów i naukowców znających problem, pomocy UE, innowacyjności oraz także merytorycznych propozycji ze strony przedsiębiorstw - np. pomysły i rozwiązania innowacyjne dotyczących odpadów.