Statut

Statut
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY BRANŻY SKÓRZANEJ
(tekst jednolity po zmianach)

I. Postanowienia ogólne.

§1

 1. Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu, zwana dalej „Izbą" stworzona została i działa zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodar­czych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z pozniejszymi zmianami)
 2. Utworzenie Izby doszło do skutku w dniu 17 lutego 1994 r. na Walnym Zgromadzeniu podmiotów gospodarczych, członków założycieli, którzy uchwalili niniejszy Statut i potwierdzili jego przyjęcie przez złożenie na nim swoich podpisów.

 

§2

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w branży skórzanej oraz współpra­cujące z nimi, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe, związki zawodowe i fundacje.

§3

 1. Siedzibą Izby jest miasto Radom.
 2. Izba ma charakter ogólnopolskidziała na obszarze całego kraju i za granicą.
 3. Izba może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały i przedstawiciel­stwa, zgodnie z obowiązującym prawem.

§4

Izba używa pieczęci z napisem: „Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej" z siedzibą w Radomiu.

§5

Izba ustanowi medal za wybitne zasługi w realizacji celów i zadań Izby, przyznawany według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadze­nie Izby.

II. Cel. Podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji.

§6

Podstawowym celem działania Izby jest:

 1. stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie ich działalności wytwórczej, usługowej i handlowej wobec organów państwowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych, jak również podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju ich stosunków gospodarczych z zagranicą,
 2. spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków Izby,
 3. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej,
 4. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności Izby.

§7

 1. Do zadań Izby, sposobów i form ich realizacji, służących osiągnięciu celów statutowych, należą przede wszystkim:
  1. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki narodowej oraz współuczestniczenia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tej dziedzinie,
  2. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego przez propagowanie oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych człon­ków,
  3. pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej oraz współpracy handlowej i finansowej,
  4. udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom Izby,
  5. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwo­wych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, usługowej, handlowej oraz polity­ki gospodarczej,
  6. współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi,
  7. popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, roz­woju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
  8. współpraca z Krajową Izby Gospodarczą, Związkami Rzemiosła Pol­skiego, towarzystwami oraz klubami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą,
  9. organizowanie i stworzenie warunków do rozstrzygania sporów w dro­dze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestnictwo w postępowaniu sądowym na odrębnie określonych zasadach w związku z działalnością gospodarczą członków,
  10. organizowanie giełd, targów, wystaw, pokazów i spotkań w kraju i za granicą wraz z organizacją wyjazdów promocyjnych,
  11. opracowywanie biuletynów informacyjnych z zakresu produkcji i usług prowadzonych przez zrzeszone jednostki oraz okresowych informacji o aktualnych warunkach prawnych i finansowo-podatkowych,
  12. organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji członków Izby,
  13. ogłaszanie zbioru zasad etyki zawodowej i zwyczajów kupieckich oraz stosowanie środków statutowych w celu ich przestrzegania,
  14. wykonywanie powierzonych Izbie przez Radę Ministrów zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej,
  15. prowadzenie działalności gospodarczej na potrzeby Izby.
 2. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych, Izba może tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi - jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji gospodarczych już istniejących. Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej będzie współdziałać ze związkiem zawodowym pracodawców branży skórzanej.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§8

 1. Członkowie Izby dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. honorowych.
 2. Członkowie założyciele są automatycznie członkami zwyczajnymi Izby.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z zasadami określonymi w § 2 Statutu.
 2. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu w ciągu miesiąca po złożeniu przez kandydata pisemnej deklara­cji. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni.
  Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Osobom prawnym lub fizycznym nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w ter­minie i trybie przewidzianym w Statucie.
 3. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim 3-miesięcz­nym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.
 4. Członków honorowych powołuje (i w szczególnych wypadkach odwołuje) Walne Zgromadzenie na wniosek Prezydenta lub Rady Głównej Izby spośród osób prawnych i fizycznych, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Izby.
 5. Osoby fizyczne będące członkami Izby wypełniają swoje prawa i obowiąz­ki osobiście, pod warunkiem, ze są pełnoletnimi obywatelami polskimi.
 6. Osoby prawne wypełniają swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli.
  Jeden przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka.

§10

Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Izby,
 2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
 3. zgłaszania na Walnym Zgromadzeniu wniosków dotyczących działalności Izby.

§11

 1. Izba nie posiada uprawnień decyzyjnych w stosunku do swoich członków. 2.Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§12

Członkowie Izby zobowiązani są:

 1. przestrzegać postanowień Statutu Izby oraz Regulaminu i Uchwał jej władz,
 2. współdziałać w realizacji celów statutowych Izby, 3) regularnie opłacać składki członkowskie,
 3. brać czynny udział osobiście lub za pośrednictwem swych przedstawicieli w pracach Izby,
 4. przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§13

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby z 3-miesięcznym wypowiedzeniem,
  2. skreślenia z listy członków Izby na podstawie Decyzji Zarządu w przy­padku uchylania się od opłacania składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy lub zaprzestania działalności gospodarczej,
  3. wykluczenia z Izby na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Od Decyzji Zarządu o skreśleniu, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania Decyzji.
 3. Na podstawie Uchwały Zarządu lub Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, członek Izby może być zawieszony, jeżeli w sprawie o jego skreślenie lub wykluczenie konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

IV. Organa Izby.

§14

 1. Organami Izby są:
  1. Walne Zgromadzenie członków Izby,
  2. Zarząd,
  3. Rada Główna,
  4. Komisja Rewizyjna,
  5. Sąd Koleżeński.
 2. Nie można być równocześnie członkiem dwóch organów Izby: Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
 3. Wybory do Organów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5 dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród członków zwyczajnych Izby. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 4. Warunkiem wyboru i odwołania członka organu wymienionego w punktach 2-5 jest uzyskanie ponad 50% głosów uprawnionych do głosowania.
 5. Kadencja organów wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby trwa 4 lata.
 6. Skreślono

 

V. Walne Zgromadzenie Izby.

§15

 1. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą składającą się z człon­ków zwyczajnych rozstrzygającą we wszystkich sprawach, należących do zakresu jej działania, skierowanych na realizacji celów statutowych.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§16

 1. Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz w roku, jest zwoływane przez Zarząd Izby nie później niż do końca kwietnia.
 2. Zarząd zawiadamia członków Izby 14 dni wcześniej o miejscu, terminie i porządku obrad.

§17

 1. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest z inicjatywy Prezy­denta Izby, Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny 1/5 członków zwyczajnych Izby.
 2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne winno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wymienionego w ust. 1 wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, z powodu których zostało zwołane.

§18

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Izby.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą również brać udział zaproszeni przedsta­wiciele organizacji państwowych oraz innych instytucji.
 3. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko członkom zwy­czajnym Izby.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych w pierwszym termi­nie i zwykłą większością bez względu na ilość obecnych członków w drugim terminie.
 5. Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwały w głosowaniu tajnym lub jaw­nym zgodnie z zatwierdzonym przez Walne regulaminem obrad. Uchwały podpisuje Prezydent Izby lub jego zastępca i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie wieloletnich i rocznych kierunków działania Izby,
 2. wybór Prezydenta Izby, członków Zarządu, członków Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. nadawanie członkostwa honorowego,
 4. ustalanie rocznych preliminarzy przychodów i rozchodów,
 5. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 6. ustalanie wysokości oraz zasad opłacania wpisowego i składek człon­kowskich,
 7. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia,
 8. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej, gospodar­czej i finansowej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 9. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 10. udzielanie votum zaufania Prezydentowi Izby,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Izby,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego Izby,
 13. odwołanie, w szczególnych przypadkach, członka honorowego.
 14. podejmowanie uchwał w sprawie zasad gospodarki finansowej Izby oraz zasad wynagradzania zatrudnionych w Izbie pracowników,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby.

VI. Zarząd.

§20

 1. Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością Izby i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie dla innych organów.
 2. Zarząd Izby składa się z 5-8 osób, w tym Prezydenta, 2 zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika i członków. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu i pracuje na podstawie przyjętego regula­minu.

§21

 1. Prezydent Izby kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedze­niom.
 2. Prezydent Izby lub upoważniony przez niego zastępca reprezentuje Izbę na zewnątrz.
 3. Prezydentowi przysługuje prawo veta wobec uchwał i decyzji Zarządu, które Prezydent uzna za sprzeczne z prawem lub Statutem. Veto Prezyden­ta powoduje przekazanie Uchwały lub podjętej przez Zarząd Decyzji do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie.
 4. Prezydent albo upoważniony Z-ca Prezydenta reprezentuje Zarząd na posiedzeniach Rady Głównej Izby.

§22

 1. Prezydent i pozostali członkowie Zarządu nie pozostają w Izbie w stosun­ku pracy.
 2. Za pracę w Zarządzie Prezydent i pozostali członkowie Zarządu mogą otrzymywać diety zryczałtowane w wysokości uchwalonej przez Zarząd.

§23

 1. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub gdy z jakiejkolwiek przyczy­ny nie jest w stanie sprawować swej funkcji do końca kadencji, Zarząd wybierze spośród członków zwyczajnych osobą pełniącą obowiązki tym­czasowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.
 2. Zarząd nie może liczyć więcej niż dwóch członków tymczasowych.
 3. Jeżeli przypadek oznaczony w ust. 1 dotyczy Prezydenta, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoła niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgroma­dzenie, powierzając jednocześnie pełnienie funkcji Prezydenta jednemu z Zastępców.
 4. Jeżeli cały Zarząd ustąpi bądź utraci zdolność działania obowiązki Prezy­denta przejmuje Przewodniczący Rady Głównej Izby.

§24

 1. Bezpośrednie wykonanie prac w zakresie działalności statutowej Izby należy do Biura Izby.
 2. Biuro Izby we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Zarządowi.
 3. Biurem Izby kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym Izby.
 4. Dyrektor Biura Izby jest, w rozumieniu kodeksu pracy, kierownikiem zakładu pracy wobec etatowych pracowników.
 5. Dyrektor Biura Izby bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§25

 1. Zarząd może utworzyć lokalne oddziały Izby jeżeli liczba członków na danym terenie to uzasadnia.
 2. Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wyodrębnionych jednostek gospodarczych Izby i powołuje kierowników tych jednostek. Zarząd może przekazać swoje uprawnienia nadzorcze wyznaczonym przez siebie Radom Głównym tychże jednostek.

VII. Rada Główna.

§26

 1. Rada Główna Izby jest organem doradczym Prezydenta Izby i Zarządu, reprezentującym interesy członków.
 2. Rada Główna Izby składa się z 5-8 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby, spośród członków zwyczajnych Izby.

§27

 1. Rada Główna Izby przedkłada Zarządowi postulaty w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu oraz opracowuje zasady etyki zawodowej członków Izby i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu Izby celem zatwierdzenia.
 2. Rada Główna składa ze swej działalności sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu, rekomenduje kandydatów na sędziów Sądu Koleżeńskiego.

§28

 1. Rada Główna może wystąpić do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wykluczenie bądź skreślenie z listy członków Izby.
 2. Rada Główna jest zawiadamiana o postępowaniach toczących się przed Sądem Koleżeńskim i może stanąć w obronie członka, przeciwko któremu toczy się postępowanie zagrożone wykluczeniem z Izby.

§29

 1. Rada Główna rozdziela środki finansowe przyznane Radzie przez Zarząd na działalność socjalną, kulturalną i sportową.
 2. Rada Główna organizuje imprezy kulturalne, sportowo-turystyczne i towarzyskie dla członków Izby.
 3. Rada Główna występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o nadanie honorowego członkostwa.

VIII. Komisja Rewizyjna

§30

 1. Komisja Rewizyjna składa sic z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. prowadzenie bieżącej i rocznej kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
 2. badanie dokumentacji rachunkowej oraz zgodność wydatków z budżetu Izby,
 3. informowanie Zarządu o wnioskach i spostrzeżeniach dotyczących bieżą­cej działalności Izby oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskiem o udzielenie votum zaufania Prezydentowi i Zarządowi.

§32

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowa­ny przez Komisję.

IX. Sąd Koleżeński.

§33

Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgroma­dzenie spośród członków zwyczajnych Izby.

§34

Szczegółowe zasady i tryb postępowania przed Sądem określi regulamin ustalony przez Sąd Koleżeński.

§35

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie sporów niemajątkowych między członkami Izby wynikającymi z członkostwa,
 2. rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszanie Statutu bądź zbioru zasad i etyki zawodowej.

§36

 1. Orzeczeniem Sąd Koleżeński może:
  1. zobowiązać członka do wykonania bądź zaniechania czynności będą­cych podmiotem sporu,
  2. zobowiązać członka do honorowego zadośćuczynienia poprzez oświad­czenie,
  3. zobowiązać członka do wpłaty na fundusz Rady Głównej Izby kwoty nie przekraczającej trzykrotnej wysokości miesięcznej składki członkowskiej,
  4. udzielić upomnienia,
  5. wnioskować o wykluczenie z Izby,
  6. uniewinnić od stawianych zarzutów.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

§37

 1. Majątek Izby powstaje z następujących źródeł:
  1. wpisowe - którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie,
  2. składki członkowskie których wysokość i terminy płatności ustala Walne Zgromadzenie,
  3. wpływy z własnej działalności oraz dochody z majątku Izby,
  4. subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji,
  5. dotacji celowych z budżetu państwa.
 2. Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

§38

Izba tworzy fundusze:

 1. zasobowy,
 2. obrotowy,
 3. fundusze celowe, wynikające z obowiązujących przepisów.

§39

 1. Decyzje o uszczupleniu funduszu zasobowego może podjąć Zarząd jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia.
 2. Pisma rozporządzające prawami majątkowymi Izby wymagają dla swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu w tym Skarbnika Izby lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Sprzedaż bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomość będącą własnością Izby może nastąpić wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby.

XI. Postanowienia końcowe.

§40

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie i większo­ścią 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§41

W przypadku podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu Sądowi rejestracyjnemu.

§42

W pozostałych sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o izbach gospodarczych.