O Izbie

Zakres działania OIBS

Zapewniamy pomoc swoim członkom w zakresie:

1. Fachowego doradztwa w zakresie podatków.
2. Sporządzania opinii w zakresie garbarstwa, futrzarstwa, obuwnictwa,
    skór i wyrobów skórzanych oraz maszyn i urządzeń przemysłu skórzanego.
3. Sporządzania projektów obiektów budowlanych oraz opiniowania projektów     budowlanych przez uprawnionych specjalistów z dziedziny ergonomii, 
    BHP oraz p.poż.
4. Fachowego doradztwa w zakresie ochrony środowiska:
    - opinii technicznych o wpływie zakładów na środowisko naturalne;
    - projektów zbiorników wodnych;
    - operatów wodno-prawnych na pobór wody, odprowadzanie ścieków
      i eksploatację urządzeń wodnych;
    - wierceń i dokumentacji geotechnicznych dla budownictwa;
    - projektów i dokumentacji hydrogeologicznych studni wierconych
      i innych wraz z wykonawstwem i nadzorem geologicznym;
    - projektów i dokumentacji geologiczno - inżynierskich pod
      wysypiska, wylewiska i kompostownie;
    - operatów wodno-prawnych, pomiarów emisji pyłów i gazów.
5. Informacji o możliwościach kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń
    w kraju i za granicą.
6. Informacji o możliwości kupna surowców i sprzedaży wyrobów gotowych. 
7. Organizowania uczestnictwa w targach krajowych i międzynarodowych, jak     również w innych  wydarzeniach branżowych. 

Izba podjęła działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego oraz współpracy między przemysłem a edukacją techniczną oraz edukacją w zakresie mody w branży skórzanej. 

Struktura branżowa członków:

Garbarnie skór licowych i futerkowych, hurtownie skór surowych i chemikaliów, zakłady obuwnicze, rymarskie, rękawicznicze, galanteryjne, hurtownie skór gotowych i wyrobów ze skóry, firmy handlowe i doradcze.

Zakres działalności statutowej:

 1. Uczestnictwo w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych ważnych dla branży skórzano - obuwniczej.

 2. Reprezentowanie polskiej branży skórzano-obuwniczej wobec władz, centrum gospodarczego oraz zagranicznych organizacji gospodarczych.

 3. Współpraca z uczelniami i instytucjami branżowymi.

 4. Promocja branży w kraju:
  a) współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi,
  b) współpraca z wydawnictwami branżowymi i biznesowymi,

 5. Promocja poza granicami :
  a) współpraca z wydziałami ekonomiczno-handlowymi ambasad,
  b) współorganizowanie i patronowanie polskim misjom gospodarczym,
  c) współpraca z zagraniczną prasą branżową,
  d) współpraca z zagranicznymi organizacjami branżowymi,

 6. Działalność edukacyjna (organizacja seminariów i szkoleń m.in. w zakresie prawa handlowego, wzornictwa, technologii i ekologii),

 7. Świadczenie usług w zakresie ekspertyz wodno-prawnych, ochrony środowiska, doradztwa podatkowego, handlu zagranicznego oraz doradztwa techniczno-technologicznego.