CO TO JEST KOBIZE

CO TO JEST KOBIZE?

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami jest Ośrodkiem w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. KOBiZE prowadzi również Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji i parametrach z nimi związanych. Odpowiada za wykonywanie corocznych, krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a także innych raportów m.in. w ramach konwencji UNFCCC zgodnie z wymaganiami Protokołu z Kioto. KOBiZE jest nadzorowany przez Ministra Środowiska, a jego zadania są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje.

Jeżeli więc zakład:

  • posiada instalację tj. urządzenia techniczne np. kocioł, piec, agregat prądotwórczy, stanowisko spawalnicze, komorę lakierniczą, nagrzewnicę, klimatyzatory itp., lub,

  • powoduję emisję do powietrza tylko i wyłącznie z eksploatacji urządzeń (w tym środków transportu),

powinien złożyć raport KOBiZE zawierający informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego wskazane w art. 6 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664).

 

REJESTRACJA W KRAJOWYM OŚRODKU BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI

W celu złożenia raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w pierwszej kolejności podmiot musi złożyć wniosek o utworzenie konta w Krajowej Bazie.
Konto w Krajowej Bazie może być utworzone wyłącznie na podstawie dostępnego na stronie formularza rejestracyjnego i wniosku wygenerowanego na podstawie podanych przez podmiot danych.

 

ILE CZASU POTRZEBA NA ROZPATRZENIE WNIOSKU PRZEZ KOBIZE?

W przypadku dostarczenia kompletu dokumentów potrzebnych do rejestracji wniosku, administrator Krajowej Bazy ma 21 dni roboczych na jego rozpatrzenie.

 

NA PODSTAWIE CZEGO OKREŚLA SIĘ WIELKOŚĆ EMISJI?

Wielkość emisji ustala się za pomocą:

  • Prowadzonych przez podmiot pomiarów emisyjnych,

  • zużycia paliw lub surowców i odpowiadającym tym wielkościom wskaźnikom emisji,

  • na podstawie wielkości produkcji.

 

JAK CZĘSTO NALEŻY SKŁADAĆ RAPORT DO KOBIZE?

Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami składa się raz w roku. Termin złożenia sprawozdania upływa z końcem lutego.

 

CZY SKŁADANIE RAPORTU KOBIZE WIĄŻE SIĘ Z PONOSZENIEM OPŁAT URZĘDOWYCH?

Nie. Składanie raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat za wprowadzanie gazów cieplarnianych i innych substancji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2009 nr 130, poz. 1070),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r., o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ( Dz. U. 2010 nr 249, poz. 1657),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2011 r., nr 3, poz. 4).

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania dorocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Kogo dotyczy obowiązek? „Zgodnie z art. 7 tej ustawy każdy podmiot, przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany taki raport złożyć.

„Składanie corocznego raportu KOBiZE dotyczy zarówno dużego zakładu, który posiada na swoim terenie instalacje, takie jak ciepłownie, lakiernie, jak również małego przedsiębiorstwa, które korzysta z klimatyzacji czy ze służbowych aut.”

Czy za brak raportu do KOBiZE grożą jakieś sankcje?

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nie przewiduje żadnych kar za niezłożenie raportu lub złożenie raportu w formie niepełnej. Nie powinno się jednak tego obowiązku ignorować. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas kontroli może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE i w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek uzupełnienia takiego raportu. 
Dopiero niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego.