CORNET II - ReProcessShoe

Rozpoczęcie projektu Cornet II

Tytuł projektu:
Procesy recyklingu i demontażu ogólnych elementów obuwia, w tym modułów elektronicznych, ze sposobami ponownego wykorzystania komponentów i materiałów w oparciu o konstrukcję modułową.

W Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji Łukasiewicz-ITEE rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu pt. Recycling processes and dismounting of general footwear components, including electronic modules, with ways of reusing components and materials, based on a modular construction (Akronim: ReProcessShoe) dofinansowanego przez NCBR w ramach Inicjatywy Cornet. Projekt ReProcessShoe realizujemy wspólnie z Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI, Niemcy) i Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej (OIBS, Polska). Celem projektu jest opracowanie wytycznych technologicznych umożliwiających recykling elementów obuwia poużytkowego. W ramach prac zaplanowanych do realizacji w Ł-ITEE opracowane zostaną warunki procesowego termicznego zagospodarowania materiałów stosowanych do wytwarzania części wierzchniej obuwia.

Podczas spotkania, które zostało zorganizowane w dn. 18.01.2023 r. w siedzibie Łukasiewicz-ITEE z udziałem Komitetu Użytkowników (tzn. przedsiębiorstw, które zadeklarowały zainteresowanie wynikami projektu już na etapie przygotowania wniosku) odbyło się oficjalne otwarcie projektu. Na spotkaniu zaprezentowano działalność konsorcjum projektowego oraz firm reprezentujących Komitet Użytkowników (m.in. Łukbut, Renbut), a także omówiono prace badawcze zaplanowane do realizacji w poszczególnych pakietach roboczych projektu. W trakcie dyskusji nad zakresem projektu zaproponowano potencjalne działania zaradcze w przypadku wystąpienia trudności, które mogłyby spowodować spowolnienie prac i nieterminowość ich realizacji.

CORNET II - prezentacja projektu

O projekcie

Procesy recyklingu i demontażu ogólnych elementów obuwia, w tym modułów elektronicznych, ze sposobami ponownego wykorzystania komponentów i materiałów w oparciu o konstrukcję modułową.

Obuwie jest artykułem konsumenckim powszechnego użytku, a jego konsumpcja nieustannie rośnie. Zadaniem obuwia jest zarówno ochranianie ludzkiej stopy w czasie chodzenia jak i dekorowanie jej i uzupełnianie stroju człowieka zgodnie z aktualnymi tendencjami mody. Produkcja obuwia jest bardzo duża. W 2018 roku wyprodukowano ponad 24 mld par butów. Prawie 49% światowej konsumpcji obuwia przypada na Europę. Tak znaczne ilości użytkowanego obuwia oznaczają również znaczne ilości odpadów i obuwia poużytkowego. Po zakończeniu cyklu życia zużyte obuwie staje się odpadem, trudnym do zagospodarowania ze względu na wielomateriałową i złożoną budowę. Jako materiały wierzchu najczęściej stosowane są skóra naturalna i materiały tekstylne, jako materiały spodowe - polimery syntetyczne (plastyfikowany PVC, poliuretany, kauczuki termoplastyczne i wulkanizowana guma). Problem utylizacji obuwia poużytkowego jest coraz pilniejszy do rozwiązania. W tym celu należy:

  • opracować zasady prawne,

  • rozpatrzeć możliwości redukcji ilości powstających odpadów,

  • opracować metody recyklingu zużytych materiałów obuwniczych,

  • opracować metody powtórnego użycia zużytych materiałów obuwniczych,

  • opracować metody wykorzystania odpadów jako źródło energii,

  • opracować ogólne zasady postępowania z odpadami obuwia poużytkowego.

 

Częściowe rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów w postaci obuwia poużytkowego podjęto w niniejszym projekcie, realizowanym przez konsorcjum międzynarodowe składające się z:

  • PFI(Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.) - Niemcy,

  • OIBS (Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej) – Polska,

  • Ł-ITEE (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji) - Polska.

 

Obuwie jest artykułem konsumpcyjnym używanym przez każdego z nas. Produkcja obuwia ciągle rośnie. W 2018 roku wyprodukowano ponad 24 mld par butów. Prawie 49% światowej konsumpcji obuwia przypada na Europę. Największymi producentami obuwia w Europie są Włochy, następnie Portugalia i Hiszpania. Do Europy jest tez importowane w bardzo dużej ilości - ok. 2 mld par rocznie - obuwie produkowane na Dalekim Wschodzie. Głównymi producentami są Chiny, Wietnam i Indonezja. Obuwie produkowane w Europie, w około 80% ma wierzch wykonane ze skóry naturalnej, obuwie importowane z Dalekiego Wschodu - na odwrót, w około 80% ma wierzchy tekstylne. Jako materiały spodowe w ponad 80% obuwia stosowane są materiały polimerowe, głównie wulkanizowana guma, plastyfikowany PVC, kauczuki termoplastyczne i poliuretany.

W Polsce produkowane jest ok. 40 mln par obuwia rocznie. Krajowy przemysł obuwniczy zgrupowany jest w kilku rejonach - Śląsk, okolice Częstochowy i Myszkowa, Pomorze - okolice Słupska, Mazowsze - okolice Radomia, Łukowa i Łaskarzewa, Małopolska - okolice Kalwarii Zebrzydowskiej. W kraju zarejestrowanych jest kilka tysięcy podmiotów związanych z produkcją obuwia, większość to firmy małe i średnie.

Tak znaczne ilości użytkowanego obuwia oznaczają również znaczne ilości odpadów i obuwia poużytkowego. Po zakończeniu cyklu życia zużyte obuwie staje się odpadem, trudnym do zagospodarowania ze względu na wielomateriałową i złożoną budowę. Jako materiały wierzchu najczęściej stosowane są skóra naturalna i materiały tekstylne, jako materiały spodowe - polimery syntetyczne (plastyfikowany PVC, poliuretany, kauczuki termoplastyczne i wulkanizowana guma. Dodatkową trudnością w zagospodarowaniu zużytego obuwia lub jego bezpiecznej utylizacji jest fakt, że nie ma systemu wydzielonego, selektywnego zbierania odpadów obuwia.

Należy koniecznie podjąć działania mające na celu poprawę zarządzania odpadami obuwia poużytkowego i jego recykling lub powtórne użycie. O wielkości obciążenia środowiska naturalnego omawianymi odpadami może świadczyć przybliżone wyliczenie, podane poniżej.

Każdego roku na polskim rynku konsumenckim obecne jest ok. 150 mln par obuwia, i tyle samo obuwia zostaje wycofane z użytkowania, stając się odpadem poużytkowym.

Około 68 mln par obuwia ma wierzchy skórzane, a około 78 mln par – tekstylne.

Przyjmując średnią wagę pary obuwia na 0,6 kg mamy w kraju ponad 41 000 ton zużytej skóry i blisko 40 000 ton odpadów tekstylnych. Podobnie, rozpatrując ilości odpadów polimerowych, możemy w przybliżeniu określić, że rocznie generowanych jest 22 000 ton plastyfikowanego PVC, 56 000 ton poliuretanów, 44 000 ton zużytych kauczuków termoplastycznych i 21 000 ton odpadów wulkanizowanej gumy. Tak wielkie ilości materiałów odpadowych, wprowadzanych do środowiska w wyniku zużycia użytkowanego obuwia powinny w większym niż obecnie stopniu podlegać recyklingowi. Podstawy technologii tego recyklingu będą opracowane w niniejszym projekcie.

 

Projekt jest w pełni zgodny ze strategią Zrzeszenia - OIBS. Zakłada ona m.in. działania na rzecz ochrony środowiska, ułatwianie dostępu do nowych technologii i przekazywanie informacji o nich.

Cele Projektu wpisują się w strategię działania OIBS. Szczególnie cenne w przedkładanym projekcie jest jego ukierunkowanie na sektor MŚP, a takie zakłady są większością wśród zrzeszonych w OIBS.

Wyniki Projektu wykorzystane zostaną w krajowym przemyśle obuwniczym i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Przewiduje się wykorzystanie nowoopracowanych technologii utylizacji odpadów w poszczególnych zakładach, też tworzenie instalacji wspólnych dla zbierania odpadów w postaci obuwia poużytkowego. Wyniki projektu i sam fakt jego realizacji będą szeroko propagowane, zarówno na etapie zbierania informacji ankietowych jak i w czasie realizacji zadań Projektu. Organizowane konsultacje i udział konferencjach będą służyły bieżącej konsultacji ze środowiskiem, dla którego projekt jest realizowany. Przewiduje się akcje informacyjne skierowane do środowisk konsumenckich.

Partnerzy projektu