Rejestr BDO

Rejestr – BDO czyli nowy obowiązek w ochronie środowiska

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Czym jest Rejestr BDO?

Rejestr jest narzędziem informatycznym, które będzie gromadziło informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom.W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie będzie już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

Cel utworzenia

Prowadzony w systemie teleinformatycznym „Rejestr - BDO” ma służyć nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale także przedsiębiorcom. Jednym z przykładów uproszczeń jest zastąpienie dotychczasowego obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów uzyskaniem wpisu do ww. rejestru.

Jak uzyskać wpis do rejestru?

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu .doc.

Posiadacze odpadów, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisani do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) czyli:

 • rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz
 • rejestrze wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.

Kto musi się zarejestrować?

Obowiązkiem rejestracji objęto m.in.: wszystkie podmioty, zobowiązane do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami. Podmioty zostaną wpisane do rejestru przez urzędy marszałkowskie na wniosek (podmioty wymienione w art. 50 Ustawy o odpadach) lub z urzędu (podmioty wymienione w art. 51 i 234 ust. 3 Ustawy o odpadach). Wszystkie podmioty objęte obowiązkiem rejestracji powinny uzyskać wpis w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tj. do 24 lipca 2018 r.

Z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zwolniono m.in.: podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, czy podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np.: sklepy zbierające zużyte świetlówki, czy apteki zbierające przeterminowane leki) oraz transportujących wytworzone przez siebie odpady.

Kilkuletnie opóźnienie

Uruchomienie BDO zapowiadała Ustawa o odpadach z 2012 roku. Prowadzony przez marszałków rejestr miał zostać uruchomiony w terminie 36 miesięcy od dnia wejście w życie ww. ustawy tj. do stycznia 2016 roku. Z uwagi na ogromne wyzwanie informatyczne i logistyczne, termin uruchomienia BDO kilkukrotnie przesuwano. Nawet w projektach zmian Ustawy o odpadach, jakie pojawiły się w ostatnim kwartale 2017 roku zmieniano dokładną datę startu systemu. A jednak, 24 stycznia br Ministerstwo uruchomiło „Rejestr – BDO”, którego funkcjonalność kończy się w tej chwili na możliwości pobrania wniosków rejestracyjnych i aktualizacyjnych oraz możliwości zalogowania się do utworzonego przez marszałków konta podmiotu. Uruchomienie „rejestru - BDO” stanowi nie lada wyzwanie dla jednostek samorządowych, bowiem wg szacunków Ministerstwa przez ręce pracowników poszczególnych urzędów marszałkowskich w bieżącym półroczu przejdzie nawet kilkadziesiąt tysięcy wniosków.

Wpis do rejestru za opłatą i „abonament roczny”

Rejestracja i dostęp do bazy są darmowe, ale nie dla wszystkich. Do uiszczania opłat zobowiązane są bowiem podmioty wskazane w artykule 57 u.1. Ustawy o odpadach, czyli m.in.: wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie oraz akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrz - wspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony. Wysokość opłaty rejestrowej oraz rocznej wynosi 300 złotych. Opłatę roczną 100 zł. wnosi się do końca lutego, za dany rok. Nie wnosi się jednak w roku, w którym uiszczono już opłatę rejestrową.

Ponadto, zgodnie zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi podmioty, które przed dniem utworzenia rejestru BDO (24 stycznia 2017 r.) złożyły zawiadomienie do urzędu marszałkowskiego dotyczące rozpoczęcia działalności polegającej na: wytwarzaniu,  imporcie  lub  wewnątrz-wspólnotowym  nabyciu produktów  w opakowaniach  lub  produktów,  odzysku  lub  recyklingu  odpadów  opakowaniowych  lub  odpadów  powstałych z produktów, eksporcie lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych  z produktów  w celu  poddania  ich  odzyskowi  lub  recyklingowi, prowadzeniu organizacji odzysku lub organizacji odzysku opakowań są zwolnione z uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyły wniosek o wpis do rejestru (art. 79 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Numer rejestrowy i konto podmiotu w BDO

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich, generowanych przez system. Jednocześnie tworzone jest indywidualne konto w bazie BDO. Następnie Marszałek zawiadamia podmiot pisemnie o nadanym numerze rejestrowym oraz o aktywacji konta tj. identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta. Numer rejestrowy powinien być umieszczany na kartach przekazania i ewidencji odpadów przez wszystkie podmioty prowadzące ewidencję odpadów. Dodatkowo podmioty, które są zobowiązane do uiszczania opłaty rejestracyjnej są zobowiązane umieszczać ww. numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Kto nie podlega wpisowi do BDO?

Wpisu do rejestru nie musi uzyskać:

 1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne;
 2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 3. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Dostęp do rejestru BDO

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym. Po zakończeniu działalności przez dany podmiot, jego numer rejestrowy nie może być nadany innemu podmiotowi.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Podmiot jest powiadamiany o aktywacji konta oraz o loginie i haśle dostępu do tego konta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017 roku w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2377), dostęp do indywidualnego konta w bazie BDO będzie możliwy przy wykorzystaniu strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

 1. ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),

 2. ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2422),

 3. rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017 roku w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2377).

Kto podlega wpisowi do rejestru BDO

Właściwy miejscowo marszałek województwa będzie prowadził rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. 
Rejestr stanowić będzie integralną część BDO i będzie dostępny do publicznej wiadomości. Wpis podmiotu dokonywany będzie z urzędu lub na wniosek.

Z urzędu wpisywane są pozostałe podmioty, które nie uzyskały wpisu na wniosek tj.:

 1. posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacze odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmioty, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
 6. podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.