Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, 31-01-2024

Monika Flisek, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, 31-01-2024

31 stycznia 2024 roku, odbyło się kolejne ważne spotkanie w Ministerstwie Rozwoju w którym uczestniczyli członkowie POROZUMIENIA branżowego reprezentowani przez P. Monikę Flisek (OIBS) , P. Karola Kudrę (PGPO) , P. Tomasza Brymorę (RIPH) , P. Andrzeja Dembowskiego (MIRiP) oraz P. Marka Góreckiego (PIPS).

Ze strony Ministerstwa w spotkaniu, tak jak poprzednio uczestniczył Sekretarz Stanu P. Waldemar Sługocki oraz pracownicy ministerstwa odpowiedzialni za merytoryczny przebieg spotkania. Spotkanie trwało ponad dwie godziny.

Mieliśmy okazję omówić większość istotnych problemów z którymi mierzy się obecnie nasza branża i szukać wspólnie możliwych do zrealizowania rozwiązań służących pokonaniu kryzysu w jakim znalazła się większość naszych firm. Ważne jest to, że nie był to jednostronny monolog, ale prowadzona w dobrej atmosferze dyskusja podczas której wskazaliśmy zagrożenia i problemy, z którymi branża obecnie się mierzy, możliwości uzdrowienia tej sytuacji ale też, co chyba najważniejsze, przekonaliśmy stronę rządową o tym, że branża jest naprawdę ważna dla gospodarki i nie może być skazana na stopniowe wygaszanie bądź całkowitą likwidację. Powoli osiągamy konsensus w takich obszarach jak:

1. Doraźne wsparcie dla branży w postaci programów pomocowych w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia, likwidacji barier w dostępie do kredytów i innych rodzajów finansowania zewnętrznego, obniżenia VAT na wyroby skórzane z uwagi na możliwość powiązania branży z sektorem rolniczym i spożywczym, gdzie wspólnym elementem jest skóra, która w zależności od punktu widzenia może być bezwartościowym odpadem lub cennym surowcem o unikalnych właściwościach.

2. Zwiększenie kontroli nad niekorzystnymi zjawiskami zachodzącymi na rynku wewnętrznym związanymi z napływem towarów niskiej jakości z krajów azjatyckich.

3. Wsparcie dla eksportu , wsparcie dla tworzenia silnych marek produktowych.

4. Działania na rzecz podnoszenia świadomości zakupowej konsumentów.

5. Szukaniu i wskazywaniu możliwości finansowania procesów związanych z przechodzeniem na gospodarkę obiegu zamkniętego, z wykorzystaniem środków krajowych i unijnych.

Kolejne spotkanie zostało wstępnie zaplanowane za około miesiąc. W tym czasie przedstawiciele Ministerstwa mają zapoznać się z wszystkimi dostarczonymi przez nas opracowaniami i analizami, w celu włączenia w nasz program uzdrowienia branży wszystkich instytucji, które mogą mieć wpływ na przebieg tego procesu. Realna pomoc branży byłaby też związana z uruchomieniem finansowania z pieniędzy budżetowych, gdzie panuje obecnie zasada pełnej przejrzystości racjonalnego działania. Po dzisiejszej rozmowie szansa na to, że postulaty POROZUMIENIA dotyczące celów doraźnych o charakterze pomocy publicznej oraz celów długo falowch, zostały wysłuchane, zrozumiane, przełożone z języka branżowego na język formalny, będą stopniowo wdrażane i realizowane.